Archief 2008

 

 

                    Site francais |

MenuArchief 2008

Beste kameraden, vrienden en collega’s,


Volgend op de onderhandelingen betreffende, brugpensioen, classificaties en aanwervingen, dewelke uitmondden tot een geschreven besluit tussen de sociale partners van het bedrijf , hebben de vertegenwoordigers van de vakbonden besloten om de stakingsaanzegging op te heffen.
Het is tevens de wens van de afgevaardigden en de directie om , met wederzijds respect en vertrouwen , een dialoog te voeren omtrent alle aspecten met betrekking tot een goede werking van het bedrijf en het welzijn van de arbeiders.
Uiteraard moet het engagement van de sociale partners leiden tot effectieve resultaten om zo een aangename werksfeer te ontwikkelen en te behouden in ons bedrijf.
De afgevaardigden aan wie jullie je vertrouwen schonken bij de sociale verkiezingen in mei, zullen al hun energie aanwenden om bij de vergaderingen van de overlegorganen, samen met de directie, oplossingen te vinden die, voor iedereen werkzaam bij Otis-België, voldoening schenken.
Wij blijven ter beschikking om problemen op te lossen die jullie ondervinden tijdens de dagelijkse uitoefening van jullie job bij Otis.


Vriendelijke groeten,
De ABVV-delegatie Otis-België

 

Info na verzoeningsvergadering van 19 november 2008

Kameraden,vrienden en collega’s,

Met spijt melden wij jullie dat de vergadering op het federaal ministerie voor werk en sociaal overleg, niet het verhoopte resultaat heeft opgeleverd. Bij deze ontmoeting waar wij jullie vereisten hebben voorgelegd,dewelke verder werden besproken door de verantwoordelijken van Agoria en het paritair comité, om zo tot een aanvaardbaar compromis te komen, is geëindigd met een proces-verbaal van niet verzoening. Volgend op deze vaststelling heeft de syndicale delegatie besloten om een stakingsaanzegging in te dienen, in gemeenschappelijk vakbondsfront, dewelke verloopt op 10 december 2008. Ondertussen zal de syndicale delegatie ingaan op elke uitnodiging vanwege de directie, mocht deze vooralsnog met een duidelijke constructieve en aanvaardbare oplossing komen omtrent het brugpensioen,de classificatie en de aanwervingen, zonder daarbij te vergeten de talloze problemen qua organisatie en werking binnen het bedrijf, dewelke onze techniekers van OTIS-Belgë veel zorgen baart. Tijdens de syndicale personeelsvergaderingen van volgende week zullen wij meer informatie geven omtrent het verloop van de verzoeningsvergadering en de logische ontwikkeling van eventuele evenementen , veroorzaakt door de onaanvaardbaar koppige houding van de directie. In gemeenschappelijk vakbondsfront, vragen wij jullie solidair te zijn om zo een duidelijk signaal te geven aan de directie, dewelke moet weerklinken tot in Amerika. Want, zo wordt ons verteld door de directie, zijn daar de echte verantwoordelijken.
Ondertussen sluiten wij niet uit dat , de afgevaardigden, in groep of individueel, acties op touw zetten om het uur aan te geven aan de directie. Namelijk vijf voor twaalf.

Vriendelijke groeten,

De delegees van ABVV-Otis

Actie OTISLINE van 13 oktober 2008


Vandaag heeft het ABVV-metaal team van Otis actie gevoerd bij Otisline. In de vroege ochtend is onze kameraad Christophe Lanckmans binnen de lokalen van Otisline gaan post vatten. Hij heeft aan de aanwezige mensen toelichting verstrekt omtrent deze syndicale actie. De andere kameraden hebben de techniekers aanwezig op de branch informatie gegeven omtrent de actie en zijn tot op het einde aanwezig gebleven.
Sinds de invoering van de dynaplanner stellen we vast dat een hoop communicatieproblemen zijn ontstaan tussen Otisline en de techniekers. Hierna sommen we er enkele op:

  • techniekers krijgen oproepen vanaf 07H15
  • techniekers in verschoven uurrooster worden ‘s morgens gestoord door oproepen,alhoewel Otisline de lijsten bezit van de aanwezigen
  • Otisline gebruikt meer en meer het signaal”mensen vast” zonder geldige redenen
  • het gebruik van “discart” wordt aanzien als werkweigering
  • sommige personen van Otisline geven bevelen aan techniekers alhoewel ze geen enkele hiërarchische functie hebben binnen OTIS
  • sommige techniekers voelen zich geviseerd, zij krijgen regelmatig verschillende pannes na mekaar op het einde van hun werkdag
  • er is een rapporteringmethode van Otisline naar het hiërarchisch personeel van Otis zonder dat de technieker daar weet van heeft. Wij eisen een dubbel van alle documenten die Otisline verlaat dewelke onze techniekers in het discrediet brengen


Verschillende van die problemen werden reeds aangekaart tijdens vergaderingen met het management en werden door hen geklasseerd zonder gevolg.
De reactie van het management, deze morgen, was ronduit belachelijk. Rond 09H zonden zij een deurwaarder om proces-verbaal op te stellen. Onze kameraad Christophe,moedig zoals we hem kennen,heeft niet toegegeven onder die vorm van druk. Op geen enkel moment werden de activiteiten van Otisline gehinderd. De mensen van Otisline werden niet gegijzeld, zij mochten het lokaal verlaten om naar het toilet te gaan en iets te halen om te drinken. De deur was gewoon op slot.
Het doel van Otisline is de techniekers op een correcte manier informatie te verschaven, in een correcte tijdsinterval tussen oproep klant en communicatie naar de techniekers en met respect voor de werkuren zoals beschreven in ons arbeidsreglement. Onze techniekers hebben al genoeg zorgen en stress zonder dat ze daarbij nog uitleg moeten geven van hun werkzaamheden aan Otisline. Wij zijn ons tevens bewust dat Otisline werkt volgens regels gedicteerd door het Belgisch management.
Rond de middag vond overleg plaats met de directie, echter zonder concreet resultaat maar met de belofte van snelle acties om de aangehaalde problemen op te lossen. Wordt vervolgd…..


Het ABVV-team van OTIS

 

25 september 2008


Op 24 september heeft de socialistische vakbondsdelegatie, ABVV-metaal, van OTIS actie gevoerd op de parking van de hoofdzetel van OTIS. Wij waren diep ontgoocheld over het resultaat van de besprekingen die plaatsvonden op 23 september, dewelke betrekking hadden op het brugpensioen. Vanwege de directie ontvingen wij geen enkele positieve boodschap. Twee collega’s gaan dit jaar op brugpensioen en dit beschouwt de directie als een “geschenk”. Voor de andere mensen die hun aanvraag indienden stelt de directie dat het zeer moeilijk zal zijn om tegemoet te komen aan hun wens .
Wij zijn uitgenodigd tot een nieuw gesprek op 1 oktober. Voor ons zal deze ontmoeting de laatste zijn waar wij aanwezig zullen zijn indien geen duidelijke oplossing komt voor de problematiek van het brugpensioen binnen OTIS. Wij herhalen dat we een CAO hebben dewelke toelaat, aan elke arbeider die voldoet aan de gestelde criteria, om op brugpensioen te mogen gaan indien hij dit wenst. Het feit dat een kandidaat-brugpensioen wordt ontslaan maakt gewoon deel uit van de procedure. Nergens in de CAO wordt vermeld dat de directie een aanvraag kan weigeren zonder gevolg te geven en moet bijgevolg de arbeider ontslaan in het kader van de brugpensioenaanvraag. Een tekst die een bepaalde procedure beschrijft kan niet zomaar uiteengerafeld worden totdat hij voordeel biedt aan de directie, hetgeen bij ons gebeurt. Wij besluiten dat de arbeider die wenst op brugpensioen te gaan het juridische en morele recht heeft dat de bedrijfsCAO wordt nageleefd.
De ABVV delegatie zal zeker niet opgeven. Wij herinneren ons de algemene actie van juli 2004 met als gevolg dat toen 12 collega’s op brugpensioen mochten vertrekken. Zullen wij weldra moeten kiezen tussen dialoog of oproer? Wij denken dat de huidige directie reeds het antwoord kent op die vraag.


Met welgemeende groeten,
De ABVV afgevaardigden van OTIS

 

September 2008

1. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de boete die werd opgelegd door de Europese Commissie naar aanleiding van de kartelvorming tussen verschillende liftenfirma’s en de ongerustheid die dit heeft meegebracht. Tot op vandaag gebruiken enkele werkleiders nog steeds dit feit om mensen ongerust te maken. We hebben de directie hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd om een duidelijke communicatie te doen door te melden dat deze opgelegde boete geen gevolgen meer zal hebben op de verdere evolutie van het bedrijf. De directie wenst dit echter niet te doen omdat deze zaak verleden tijd is en de bladzijde moet worden omgedraaid. Hieruit kunnen we dus besluiten dat deze zaak goed was (en nog steeds is) om werknemers ongerust te maken. Hebben wij, werknemers, dan geen recht om deze pagina om te draaien zonder er steeds mee geconfronteerd te worden door enkele werkleiders?! Tenslotte hebben de arbeiders aan deze zaak geen enkele schuld!!!

2. Brugpensioen: Tijdens besprekingen met de syndicale delegatie op 4 juli 2008 werd er, op vraag van de syndicale delegatie, afgesproken om de mensen te ontvangen die een aanvraag tot brugpensioen hebben ingediend. Deze ontmoeting was zonder leden van de syndicale delegatie. Deze heeft intussen al plaatsgevonden. De mensen kregen echter geen duidelijk antwoordt op hun simpele vraag om op brugpensioen te mogen gaan. Tijdens de vergadering van 3 september 2008 met de directie hield deze vol dat ze niet verplicht zijn de mensen op brugpensioen te laten gaan daar zij niet kunnen verplicht worden om deze te ontslaan in het kader van het brugpensioen. Wij zullen nooit akkoord gaan met deze redenering! Alhoewel ze juridisch juist is, is deze redenering in strijd met de bedoeling van de bedrijfscao. Akkoorden zijn er namelijk om nageleefd te worden. Dit verwachten zijn van ons, dus wij ook van hen! We bezinnen ons over dit onderwerp en sluiten harde acties niet uit.

3. Zoals jullie allemaal intussen al wel weten krijgen we op 15 september 2008 een nieuwe directeur aan het hoofd van Otis België. Uiteraard hopen we op beterschap maar we zijn op onze hoede. We zullen er steeds op toezien dat het welzijn van de werknemers niet in het gedrang komt.

 

Actie Car-Wash van 22 juli 2008

Beste Vrienden,


De ABVV delegatie heeft deze morgen de auto’s gewassen van de techniekers die zich op de pointage aanboden te Groot-Bijgaarden. Zie foto’s rechts. Het doel van deze syndicale actie was de directie te verplichten de car-wash kosten terug te betalen die sinds maart geblokkeerd waren. Om verschillende redenen konden sommige techniekers geen gebruik maken van het Q8 systeem. Na overleg en akkoord van hun hiërarchische oversten hebben deze mensen elders hun voertuigen laten wassen. De kosten hieraan verbonden werden sinds maart niet meer terugbetaald. Vandaag heeft de directie besloten om de kosten van de 40 betrokken techniekers terug te betalen. Wij betreuren dat er acties nodig zijn opdat er oplossingen uit de bus zouden komen. Wij blijven waakzaam en hopen dat zulke mistoestanden niet meer voorkomen binnen OTIS.


Met vriendelijke groeten,
De delegatie ABVV-Metaal van OTIS

 

PRIKACTIES op 2 & 3 juli 2008

Het ABVV team van OTIS heeft het initiatief genomen om op 2 en 3 juli actie te voeren vóór de sociale zetel van de NV.OTIS te Groot-Bijgaarden. Zie fotos in rand. Deze acties hadden als doel de directie aan tafel te krijgen om de dringende problemen waarmee we geconfronteerd worden te bespreken.
Op vrijdag 4 juli hebben besprekingen plaatsgevonden waarover wij jullie hierna informeren.

1)Brugpensioen:
De directie heeft de syndicale delegatie een lijst overhandigd met de huidige aanvragen tot brugpensioen. Concreet kunnen zij op vandaag niet zeggen wie wanneer op brugpensioen mag vertrekken. Zij vragen ons vertrouwen te hebben in hun acties naar UTC toe om een aantal mensen op brugpensioen te krijgen. Wij vinden dat de brugpensioenregeling een zaak is van de Belgische vestiging van Otis en dat zij de huidige wetgeving en CAO’s omtrent die materie moeten naleven.
Wij hebben een voorstel gedaan om alle personen tezamen te ontvangen die een aanvraag tot brugpensioen hebben gedaan. Daarmee gaat de directie akkoord en een ontmoeting zal plaatsvinden in de tweede helft van Augustus. Hetgeen uit die ontmoeting voortvloeit zal bepalend zijn voor onze syndicale houding na de zomer .

2)Aanwervingen:
De directie overhandigd de delegatie een lijst met de sollicitaties en aanwervingen van het laatste jaar. Daaruit blijkt dat het cijfer dat vooropgesteld werd in de CAO die tot stand kwam na de stakingen van 2007 niet werd behaald. Wij hebben met aandrang gevraagd hun inspanningen te verhogen en ook om alles in het werk te stellen opdat de nieuwe arbeiders langer begeleid worden, zodat ze niet geneigd zijn de firma te verlaten.

3)Dreigend ontslag:
Een clausule in de CAO van juli 2007 bepaalt, dat bij dreigend ontslag, de syndicale delegatie samen met de directie een oplossing moet vinden om een definitief ontslag te vermijden. Deze clausule moet gerespecteerd worden. De directie engageert zich deze te respecteren.

4)Stages en klassen:
De directie ontkent met klem dat de aanvragen tot stage geblokkeerd zijn. De goedkeuring van de nieuwe aanvragen voor de stageperiode juli 2008 tot december 2008, zal in september meegedeeld worden. De arbeiders wiens stage afgelopen is zullen eerstdaags door hun hiërarchische overste verwittigd worden omtrent het resultaat.

5)Werkdruk:
De directie erkent dat de werkdruk niet enkel te wijten is aan een gebrek aan personeel maar tevens aan een falende organisatie. De verwerking van de gegevens omtrent het aantal gepresteerde onderhoudsbezoeken geven een vertekend beeld van de werkelijke situatie. Informatica kan foute analyses geven indien de input niet correct is beweert de directie. Ons standpunt is dat dit bedrijf draait op het zweet van de arbeiders en niet op getokkel op computers van managers.

6)Terugbetaling kosten:
De directie heeft een voorstel geformuleerd om af te stappen van de car-wash Q8. Zij wil een bijkomend eenmalig voorschot storten bovenop de 25€ die we reeds kregen voor parkingkosten.
De kosten die sinds maart niet werden terugbetaald zullen bij de eerstvolgende afrekening gestort worden. Wij vragen jullie dit te controleren en ons te verwittigen indien dit niet gebeurt.

De ABVV delegatie wenst jullie allen een prettige vakantie

 

20 JUNI 2008

Nieuwe akkoorden:
De syndicale delegatie heeft, door middel van onderhandelingen, een nieuw akkoord kunnen sluiten voor een specifieke werf , waar de werkzaamheden( “S” –werken) deels buiten de werkuren verlopen , volgens de uurroosters van het arbeidsreglement, tijdens de week. Dit is een belangrijk akkoord omdat ze de weg opent naar nieuwe akkoorden voor alle werkzaamheden die buiten de uren plaatsvinden in de week (onderhoud, reparatie en montage). Wensen jullie meer info betreffende dit akkoord bel ons dan gerust .
Wij herhalen dat de syndicale delegatie slechts dan kan tussenkomen, in Uw voordeel, indien zij op de hoogte gesteld wordt van werksituaties die niet conform de wet en/of het arbeidsreglement zijn.

Dynaplanner
Wij informeren jullie dat de directie beslist heeft een werkgroep op te richten met als doel, het verzamelen en analyseren van de talrijke problemen veroorzaakt door de invoering en gebruik van de “dynaplanner”. Deze werkgroep bestaat uit vier techniekers en vier verantwoordelijken voor de werking en het gebruik van dit gereedschap. Tot op heden blijft ons standpunt dezelfde, de “dynaplanner” helpt ons op geen enkele wijze bij de uitoefening van ons beroep als lifttechnieker en geeft ons tevens geen enkel bijkomend comfort. Wij denken aan een manier om een enquête te houden onder jullie om zodoende een finale beslissing te nemen omtrent dit toestel dat ons dagelijks ergernis en onaanvaardbare stress bezorgt.

Asbest
Eens te meer werd op een werf waar vermoedelijk “asbest” aanwezig is, richtlijnen genegeerd voor de vrijwaring van de gezondheid van de arbeiders. Wij aanvaarden deze toestanden niet meer. Bij het eerstvolgend incident van deze aard verwittigen wij onmiddellijk de sociale inspectie die een aparte dienst heeft dewelke specifiek de wettelijke bepalingen omtrent werken waar asbest aanwezig is controleert.

Brugpensioen
Tot op heden heeft niemand die zijn brugpensioen heeft aangevraagd een duidelijk antwoord gekregen over een genomen beslissing. Dit is onaanvaardbaar. Het is een duidelijk teken van gebrek aan respect voor de arbeiders die jarenlang voor de firma hebben gewerkt. Voor ons is het vijf voor twaalf. Wij overwegen om op korte termijn actie te voeren.

De ABVV-delegatie van OTIS

 

JUNI 2008

1. Wij verheugen ons over het feit dat de directie is teruggekomen op hun beslissing om onze vakbond in gebreke te stellen. De directie erkent dat onze website in haar huidige vorm geen economische schade toebrengt aan de firma OTIS. Meer zelfs, ze vindt dat de website www.abvvotis.be een constructief initiatief is en ze speelt met het idee om via hun website www.otis.com informatie onder het personeel te verspreiden.


2. Betreffende de CAO na de staking van Juni vorig jaar, merken wij op dat weinig initiatieven beschreven in deze CAO vruchten hebben afgeworpen. De directie meldt ons dat het moeilijk is gekwalificeerd personeel te vinden is voor onze job. Uit protest heeft een afgevaardigde het akkoord gescheurd.


3. Voor de kandidaten brugpensioen is de info nog steeds dezelfde, Amerika beslist. Wij hebben het moeilijk om te geloven dat alhoewel wij gedurende jaren belastingen betalen in België, het een ander land is dat beslist over onze rechten op brugpensioen.


4. De sociale relaties tussen de directie en de afgevaardigden van de vakbonden staan momenteel op een dieptepunt. Het altijd terugkerend conflict tussen het sociaal welzijn van de arbeiders en de economische prioriteiten van de directie, maakt dat de onderhandelingen tussen de afgevaardigden en de directie in de overlegorganen(OR ;SD en CPBW) soms woelig verlopen. Wij zoeken een sociaal evenwicht zonder evenwel toe te laten dat afbreuk wordt gedaan aan de verworvenheden van de arbeiders.


5. Het ABVV,ACV en ACLVB, organiseren op 12 juni een protestactie in Brussel. De ABVV-afgevaardigden zullen aanwezig zijn. De thema's die aan bod komen zijn :"Koopkracht en
solidariteit ; verhoging van de salarissen en een halt toeroepen aan de onverantwoorde prijsstijgingen." Het is niet uitgesloten dat acties omtrent deze thema’s op bedrijfsvlak zullen georganiseerd worden.

Kameraadschappelijke groeten,

De ABVV-delegatie van OTIS

 

2 mei 2008: programma verkiezingen

De voorbije 4 jaren zijn soms woelig verlopen. We hebben een aantal veranderingen meegemaakt die ons dagelijkse werking niet altijd beter ondersteunden. Wij geven jullie hierna enkele punten waarop het ABVV een duidelijk standpunt inneemt en dewelke wij de volgende 4 jaren zullen verdedigen.

* Dynaplanner: het doel van dit toestel moet herzien worden, we aanvaarden niet geleid te worden zoals robots om ons werk uit te voeren. Wij aanvaarden niet dat we onverwachte controles krijgen door gebruik van de info verzonden via de dynaplanner. We aanvaarden niet dat het invoeren van een werktuig ons soms meer stress bezorgt dan goed is voor onze gezondheid.

* Brugpensioen: respect voor de CAO brugpensioen voor de arbeiders van Otis.

* Wachtdienst: de schikkingen getroffen in de CAO moeten ongemoeid blijven. Wij hebben te opzichte van andere liftenfirma's de beste voorwaarden om van wacht te zijn. Het enige waarvoor we gaan is dat de premies zouden stijgen.

* Asbest: wij aanvaarden niet dat onze techniekers ingezet worden om mee te werken aan asbestverwijdering. Elke asbestbevattende unit en gebouw moet conform de wetgeving aangeduid worden ter bescherming van onze gezondheid. Dit is een plicht van de werkgever en de eigenaars.

* Personeelsdienst: elke bijkomende compensatie bij ziekte moet automatisch geregeld worden door de personeelsdienst. Deze dienst moet onafhankelijk haar werk doen om ons te helpen bij allerhande persoonlijke problemen. Nog te vaak wordt de personeelsdienst negatief ervaren doordat ze gebruikt wordt door de directie.

* Informatie: op alle niveaus moet de noodzakelijke informatie snel en correct verspreid worden. Een brief thuis krijgen dat er weer een verkoper weggaat, daar liggen we niet wakker van. Tot op heden heeft de directie geen enkele communicatie gedaan omtrent de akkoorden voor de werken buiten de diensturen.

* Koopkracht: wij willen dat de lonen verbonden aan de klassen opgewaardeerd worden.

* Kledij: alle kledij geleverd door de firma moeten gepast zijn en voldoende bescherming bieden naargelang de arbeidsomstandigheden. Er moet ook voldoende kledij geleverd worden aan iedereen.

* Materiaal en voertuigen: dit zijn werkingsmiddelen die afgestemd moeten zijn aan de job van de techniekers.

* Incentives: iedereen moet delen van de koek, wij vinden dat in een ploeg geen discriminatie mag zijn als de ploeg de objectieven heeft behaald die vooropgesteld werden. Transparantie omtrent de objectieven is dus heel belangrijk.

* Werkorganisatie: in alle afdelingen worden we geconfronteerd met een gebrekkige voorbereiding van de activiteiten (montage, reparatie en modernisatie). Door gebrek aan personeel moeten de mensen van het onderhoud voortdurend lopen om hun listings af te werken.

Wij zijn vastberaden dit programma te verwezenlijken en vragen hiervoor jullie steun bij de sociale verkiezingen. De mandaten die we van jullie krijgen zullen reeds een duidelijk signaal zijn naar de direktie om rekening te houden met de noden van de arbeiders,die in ons programma werden opgenomen.

In geval van verdere vragen kunnen jullie altijd met ons contact opnemen.

De ABVV afgevaardigden van Otis

 

Sensibilisatiedag van 20 Maart 2008:

Klik op pdf-icoon om pamflet te lezen over koopkracht.

Het ABVV-team van Otis

 

Beste collega’s,vrienden en kameraden,

Wij houden eraan jullie op de hoogte te stellen dat als reactie op het verschijnen van onze website ABVVOTIS een maand geleden ,de directie beslist heeft onze vakbond “in gebreke” te stellen voor de eventuele economische schade die deze website zou kunnen veroorzaken.
Wij beschouwen deze daad als een aanval op het recht aan informatie voor de arbeiders, welke democratisch werd verkregen door de syndicale strijd gevoerd door het ABVV reeds meer dan 100 jaren .

In de ethische code,welke de directie zo graag hanteert, staat duidelijk beschreven dat elke manager tewerkgesteld in gelijk welk land waar de moederfirma een filiaal heeft, hij gehouden is aan de naleving van de wetten van dit land.
Wel Heren, tot op vandaag is België een democratisch land met een diepe traditie van respect voor de grondwet en alle wetten en conventies die er uit voortvloeien.

Als antwoord op de aanval van de directie bieden wij hen een “recht van antwoord” aan, dit zal dan een mooi voorbeeld zijn van de ideologie van het ABVV”wij hebben respect voor andermans opvattingen voor zover ze geen discriminatoire elementen bevat die gelijke welke sociale groep zou treffen”.

Ondertussen leeft de website www.abvvotis.be verder en zal nog groeien met als voornaamste doel jullie te helpen en correct te informeren.

Het ABVV -team van OTIS

 

Vrijdag 25 januari 2008

Nieuws betreffende de wintervesten:
Bij de laatste vergadering van het CPBW heeft de directie beslist om toch geen wintervesten te bezorgen aan de techniekers. Hun argumentatie is dat de arbeiders binnen werken en bijgevolg niet onderhevig zijn aan de wintertoestanden.
Gedurende de syndicale vergaderingen met de arbeiders heeft de delegatie de modellen voorgesteld. Wij waren toen overtuigd dat de directie eindelijk had begrepen dat wintervesten geen overbodige luxe is maar een realistische noodzaak voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers.
Wij trekken een duidelijk besluit uit de beslissing van de directie om geen winterkledij te geven aan de mensen: onze gezondheid en welzijn kan hen geen moer schelen. Zij zitten binnen in hun verwarmd bureautje terwijl ze het geld tellen die wij opbrengen door onze arbeid.
Wij blijven de directie onder druk zetten totdat we bekomen waar de arbeiders recht op hebben, ondertussen hopen we dat er niet teveel mensen ziek vallen door gebrek aan voldoende beschermende winterkledij.
Getekend : de rode piraat

 


 


 

Foto's