Archief 2010

 

 

                    Site francais |

MenuArchief 2010

Augustus 2010: Info

Beste vrienden, collega's en kameraden,

De eerste week van julie heeft het ABVV-Otis een staking uitgeroepen voor het bekomen van een hogere drankvergoeding en een verhoging van de maaltijdcheques tot 7€.

We hebben dankzij de onvoorwaardelijke solidariteit van vele collega's deze eisen bekomen.

Deze week zien we de resultaten van de staking op onze loonfiche en in onze portefeuille met de eerste maaltijdcheque van 7€ en de drankvergoeding per gewerkte dag in de zomer.

Alle arbeiders die op de parking stonden hebben aanvaard om een financieel verlies te lijden, door de staking, ten gunste van alle Otis-collega's. Vandaag is het zover: ELKE arbeider bij Otis ontvangt meer in zijn loonzakje en daarom zijn we dankbaar aan de arbeiders en militanten die paraat stonden voor het gemeenschappelijk belang.

Er staan nog andere eisen op onze lijst:

*gelijke anciënniteitregeling voor arbeiders en bedienden

*airco in de bedrijfswagens zoals bij de bedienden

*creëren van een brigadiersfunctie

*betere organisatie en aanwervingen waar nodig om de werkdruk te verlagen

*openheid bij het incentievenbeleid

Deze en nog andere punten komen op de agenda van de syndicale vergaderingen, ondernemingsraad en comité veiligheid en welzijn.

De steun die we kregen in juli betekent heel veel voor onze ABVV-afgevaardigden en militanten. Deze sterkt ons om de mandaten die wij kregen in 2008 ten volle te benutten om jullie belangen te verdedigen. Wij weten ook dat jullie bereid zijn acties te voeren indien dit echt nodig is, maar eerst zullen we in september werken via sociaal overleg om te trachten de problemen op te lossen.

Vriendelijke groeten en bedankt,

Het ABVV-team van Otis.

 

12 juli 2010: Overeenkomst.

Beste vrienden,collega's en kameraden,

Deze namiddag hebben we een opbouwend gesprek gevoerd met de directie. Hierna heeft de directeur besloten de drankvergoeding op te trekken naar 2€ per dag. Tevens worden de maaltijdcheques opgetrokken naar 7€. Andere punten die ons de laatste 10 dagen bezighielden worden verwezen naar de respectievelijke overlegorganen (OR,SD en CPBW). Met deze beslissing eindigt vandaag een woelige periode bij Otis.

De positieve houding van onze nieuwe HR manager is van primordiaal belang geweest om uit de patstelling te geraken. We zijn hoopvol dat haar ruime ervaring in sociale zaken oplossingen zal brengen voor al het Otis personeel. Wij danken van harte alle arbeiders, die op welke wijze dan ook, hebben meegeholpen aan het tot stand brengen van de overeenkomst. SAMEN ZIJN WE STERK!

Vriendelijke groeten,

Ronald en Christophe voor de ABVV delegatie-arbeiders.

 

9 juli 2010: Verzoeningspoging mislukt.

Beste vrienden,collega's en kameraden,

Na ruim één week actie voeren en stakingen beschouwt de werkgever de arbeiders van OTIS nog altijd als minderwaardig.  De verzoeningspoging op het ministerie van sociaal overleg heeft niets opgeleverd. De voornaamste tegeneis van de werkgever was dat wij geen acties meer zouden voeren.

Een maand geleden gaf de werkgever een kaakslag aan de arbeiders door voordelen te geven aan de bedienden waar ook de arbeiders recht op hebben.Moesten wij dan als socialistische vakbond gewoon aan de kant blijven staan en toelaten dat bij OTIS discriminatie getolereerd word? Wij hebben het vertrouwen dat jullie ons schonken bij de sociale verkiezingen niet beschaamd.

De militanten van het ABVV-metaal  in ons bedrijf hebben met de steun van vele arbeiders de directeur op zijn onaanvaardbaar gedrag gewezen.Wat zijn de volgende stappen die de directie zal ondernemen?

Uit gesprekken is duidelijk gebleken dat zij onze CAO-brugpensioen willen opzeggen. Ook de CAO-wachtdienst komt meer en meer ter sprake, eerst willen ze die in Brussel veranderen en dan volgt de rest van België.

Het volgende dat jullie moeten weten is zeer belangrijk . Onze job is in gevaar.

   *Momenteel werken op verscheidene werven in België  OTIS-arbeiders uit Hongarije en Tsjechië.

Deze arbeiders verdienen minder dan de helft van ons loon. Wij vinden dit ronduit schandalig maar wettelijk kunnen wij daar niets tegen doen. Het voordeel voor OTIS lijkt ons duidelijk, werken worden verkocht aan een prijs gebaseerd op de lonen in België en worden dan uitgevoerd door goedkope Europese arbeiders . Dit is wat men noemt moderne slavernij uit kapitalistisch winstbejag. Deze trend zal zich meer en meer  ontwikkelen. Otis beweert dat zij geen Belgische werkkrachten vindt. Met de huidige crisis en het groot aantal werklozen is dit onwaarschijnlijk.  Maar wie wil bij OTIS komen werken wetende dat de firma de arbeiders niet respecteert wat duidelijk is aangetoond bij  onze acties en stakingen?

Volgende week zullen wij misschien opnieuw jullie steun nodig hebben. Wij danken alle arbeiders die het hart op de juiste plaats hebben en mee acties hebben gevoerd . SAMEN ZIJN WE STERK!

We wensen jullie ook te informeren dat wij uit goede bron vernomen hebben dat sinds donderdag een spreekverbod is opgelegd aan de bedienden. Zij mogen niet meer praten met de stakers en actievoerders. Ongelofelijk maar helaas waar!

Vriendelijke groeten,

ABVV team

Ronald, Christophe, Frederik,Désiré, Nico, Fabrice, Jos,Stefaan, Christophe,Eddy,Luis,Christian en Vincent.

 

5 juli 2010: Syndicale actie.

Beste vrienden, collega's en kameraden,

Vandaag waren er onderhandelingen over onze eisen en die hebben niets opgeleverd. We hebben dan ook voor morgen een algemene staking uitgeroepen. We hopen op talrijke deelnemers en zetten onze strijd verder.

SAMEN ZIJN WE STERK!

De ABVV-afvaardiging.

 

2 juli 2010: Syndicale actie.

 

Beste vrienden, collega's en kameraden,

Vrijdag hebben wij opnieuw actie gevoerd. Ditmaal hebben wij de parking volledig afgesloten alsook de toegang tot het hoofdgebouw fel gehinderd.
De directie heeft geen initiatief genomen tot onderhandeling over onze eisenbundel. Bijgevolg staan we er maandag terug.
We blijven onze eisen verdedigen en zullen vanaf maandag ook de problematiek van de aanwezigheid van ASBEST op 30% van ons liftenpark onder aandacht brengen.
Ondanks de verscheidene waarschuwingen aan het adres van de directeur vanuit het CPBW en de preventie adviseur werd nog geen enkele concrete maatregel uitgevoerd op de liftinstallaties.
Dagelijks worden onze arbeiders blootgesteld aan de gevaren voor ASBEST besmetting. Bij het vernieuwen van oude liftinstallaties worden geen maatregelen genomen om te vermijden dat Asbest vezels vrijkomen in de gebouwen waar onze arbeiders werken. Die manier van omspringen met dit gevaarlijk goedje levert ook een potentieel gevaar op voor onze klanten.
Er bestaat een duidelijke wetgeving omtrent asbest en die wordt niet nageleefd. Ondanks verschillende tussenkomsten van het CPBW om werven stil te leggen gaan die praktijken gewoon door . In Frankrijk, geboorteland van onze directeur wordt OTIS aangeklaagd door de vakbonden voor schuldig verzuim na bekendmaking van ziekte (asbestose) van ruim 150 werknemers.


Onze eisen op een rijtje:
    -Concrete verhoging drankvergoeding tijdens de zomermaanden.(2€)
    -Gelijkstellen van de anciënniteitregeling voor  arbeiders en bedienden.
    -Optrekken van de maaltijdcheques naar 7€ zoals bij de bedienden.
    -De werkgever moet strikt de wettelijke verplichtingen omtrent ASBEST naleven.
    -Nieuwe dienstwagens voor arbeiders leveren met airco, de oudere modellen uitrusten met airco.
    -Respect voor het zware werk van de OTIS-arbeiders.

De ABVV-afvaardiging.

 

1 juli 2010: Syndicale actie

Beste vrienden, collega’s en kameraden,


Onze syndicale actie te Groot-Bijgaarden vandaag heeft niets opgeleverd. Wij vroegen onder andere een verhoging van de drankvergoeding naar 2€ maar er is geen budgettaire ruimte. Wat wel kan is een Paëlla diner volgende week vrijdagmiddag  voor alle bedienden. De arbeiders die het zwaarste werk verrichten bij deze hoge temperaturen worden links gelaten . Wij zijn deze grove discriminaties beu en zullen morgen hardere acties voeren. Onze arbeiders die zwaar werk verrichten verdienen respect en een menswaardige behandeling.

Welgemeende groeten van uw ABVV-delegatie.

 

25 juni 2010: Syndicale actie 1 juli

Op 1 juli a.s. zal de ABVV-delegatie op de parking van de sociale zetel. De redenen van deze syndicale actie kunt u hierna vernemen:

  1. tot op heden werd geen positief gevolg gegeven op alle punten vermeld in de brief van 20mei jl .
  2. tegenover de arbeiders heeft de directie een discriminerende houding aangenomen door aan de bedienden 1 extra dag betaald verlof toe te kennen na 25 jaar dienst. Tevens werd het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd naar 7€ enkel voor de bedienden.
  3. tot op heden werden er geen stappen ondernomen waaruit moet blijken dat de directeur de Nederlandse taal wenst te gebruiken tijdens de communicatie met de nederlandstalige medewerkers van Otis-België
  4. 0,80€ per dag als drankvergoeding voor de zomermaanden is een schandalig laag bedrag voor de arbeiders die bij tempetaturen tot 50°C in de machinekamers moeten werken en zonder airco in de auto's rondrijden.
  5. zowel tijdens de OR vergaderingen en de syndicale vergaderingen ondervinden wij dat de directie geen aandacht geeft aan de problemen en de noden van de arbeiders, dit is duidelijk teken van gebrek aan respect voor de dagelijkse inzet van de arbeiders van OTIS-België. Vergeet niet dat het grootste deel van de winst dat OTIS boekt te wijten is aan de arbeidersprestaties en niet aan een management dat de muren behangt met grafiekjes en gekleurde tabelletjes.

Wij beloven de directie een lange, hete roodgekleurde zomer.

Het ABVV-team.

 

3 juni 2010: Syndicale actie.

Beste vrienden, collega's en kameraden,

De knelpunten waarvoor wij op 27 mei actie voerden kregen onvoldoende aandacht vanwege de directie. Er was tijdens de syndicale vergadering op 1 juli geen ruimte voor bespreking noch onderhandeling. Er werd ons een schriftelijk antwoord op onze brief overhandigd dat duidelijk aantoont dat deze huidige directie geen enkel  respect heeft voor de 220 arbeiders van Otis. Wij hebben bijgevolg opnieuw actie gevoerd op donderdag 3 juni, zie hier foto’s. Maandag 7 juni hebben we opnieuw een afspraak met de directie waarover we jullie zullen informeren tijdens de syndicale rondgang van 8,9 en 10 juni.

Het ABVV-team

 

27 mei 2010: Syndicale actie.

 

Beste vrienden, collega's en kameraden,

Vandaag heeft de ABVV-delegatie een blokkeringsactie gevoerd op de parking van de hoofdzetel te Groot-Bijgaarden. Enkel arbeiders en bedienden mochten doorrijden, managers en directieleden moesten een plaats op de openbare weg zoeken.

Met deze actie vragen wij aandacht voor de brief die de syndicale delegatie op 20 mei aan de directie heeft overhandigt en tevens starten wij vandaag als een van de eerste metaalbedrijven in België de campagne tot het bekomen van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, om zo alle discriminaties tussen werkmensen weg te werken. Wij zijn hoopvol dat andere bedrijven zullen volgen om te ijveren voor een eenheidsstatuut in gans België. Klikt HIER voor de foto's.

Het ABVV-team van Otis.

 

20 mei 2010: Brief aan de directie.

De syndicale delegatie heeft gisteren een brief aan de directie overhandigd met punten die hoogdringend dienen te worden opgelost.

Klik HIER voor de punten te lezen.

 

 

Foto's