Archief 2011

 

 

                    Site francais |

MenuArchief 2011

28 oktober 2011: Compromis met directie

Op woensdag 26 oktober 2011 hebben we samen met het ACV een compromis kunnen vinden met de directie:

  1. Een extra dag anciënniteit na 25 jaar dienst, effectief vanaf 2011
  2. Een verhoging van de anciënniteitspremies en een creatie van een premie voor de arbeiders die 45jaar dienst hebben, geïndexeerd vanaf 2012.
  3. 0,3 % salaris meer op 1 april 2012. (IPA)
  4. Aanpassing van het opleidingsprogramma voor de nieuw aangeworven arbeiders, aanpassing van de periode werken met 2personen afstemmend in functie van de vooruitgang van de nieuw aangeworven, maar een gegarandeerde periode van min. 3 maand met 2 personen. Het in voege stellen van een onafhankelijke evaluatie om de vooruitgang van de opleiding van de nieuwe aangeworvenen te beoordelen en de beslissing te nemen om al dan niet permanent verder te werken met 2 personen. Verhoging van het loon van de nieuw aangeworvenen (gelijk aan de helft van het verschil tussen de salaris van een klasse 3 en klasse 4) vanaf het einde van de periode permanent met 2 personen tot de overgang naar een klasse 4 op het einde van de opleiding van 6 maand.
  5. Bespreking voor het bestuderen van de haalbaarheid van een CAO 90. (plan voor niet -recurrente resultaatsgebonden voordelen)

 

Voor meer info aangaande deze punten kunt u altijd terecht bij één van de afgevaardigden.

 

9 augustus 2011: Betaling lonen - afrekening juli 2011

In aanvulling op de betalingsdata en afspraken goedgekeurd in de ondernemingsraad van 9 november 2010 laat de directie ons weten dat de afrekening van de maand juli 2011, betreffende de prestaties verwerkt van1/07/2011 t.e.m. 31/07/2011, een forfait voor prestaties over 2 weken (332 en 333) is opgemaakt, zijnde voor 18-22/07/2011 en 25-29/07/2011. De correctie van beide weken zal gebeuren met de afrekening van 15/09/2011. De vakjes 329-333, alsook de onkosten en wachtpremies van week 329-331 werden betaald.

De reden van deze forfaitaire betaling is ons niet mede gedeeld.

4 augustus 2011: Uurrooster 2.

Vanaf heden wordt er door de directie niet langer meer toegestaan dat de techniekers die in uurrooster 2 zitten vroeger beginnen met werken. Enkel via toestemming van de regionale manager en de syndicale delegatie wordt dit wel toegestaan. Uw syndicale delegatie heeft kunnen bekomen dat, wanneer deze techniekers dan toch gevraagd worden om vroeger te beginnen, deze recht hebben op een extra premie onder de noemer "werken buiten de uren".

In geval van vragen, aarzel niet om contact op te nemen met één van uw afgevaardigden.

 

 

14 juli 2011: onderhandelingspunten september.

Vorige week hebben we samen met het ACV de directie op de hoogte gebracht van enkele punten waarover we in september overleg willen plegen. De directie heeft ons laten weten hier 2 dagen voor te willen uittrekken.

* een dag anciënniteit na 25 binnen de firma

* openheid bij het incentievenbeleid, eventueel binnen het kader van CAO 90

* betere organisatie en aanwervingen waar nodig om de werkdruk te verlagen

* het respecteren van de privacy van de werknemers

* betere communicatie tussen hiërarchie en de arbeiders

* herinvoeren van de eerste 2 verplaatsingsvakjes voor de montage/modernisatie en reparatie

* de mogelijkheid geven aan de monteurs om met 2 te werken

* een sociaal beleid

* oplossen van de problemen rond de werkkledij

* respect van werkleiders en managers tegenover de arbeiders

* airco in de wagen

* CAO drankvergoeding

* anciënniteitspremie

* beloningspremie

We hopen op een positieve dialoog aangaande deze punten.

7 juli 2011: wijziging SD/OR en CPBW

Na het ontslag van onze hoofdafgevaardigde, Ronald Hennuyez, en het ontslag van Huys Frederik als lid van het CPBW, zijn er enkele wijzigingen in de verschillende organen.

Voor de syndicale delegatie: Lanckmans Christophe en Van Kerk Désiré zijn de effectieve leden. Fernandez Luis en Voet Jozef zijn de plaatsvervangers. Lanckmans Christophe is verkozen tot hoofdafgevaardigde.

Voor de ondernemingsraad: Lanckmans Christophe en Van Kerk Désiré zijn de effectieve leden. Fernandez Luis en D'Hooghe Fabrice zijn de plaatsvervangers. Lanckmans Christophe is ook het nieuwe lid van de EWC.(Europese ondernemingsraad)

Voor de CPBW: Voet Jozef en Ivanov Christian zijn de effectieve leden. Lanckmans Stefaan en Panicali Eddy zijn de plaatsvervangers.

4 juli 2011: Drankvergoeding.

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus wordt er toelating gegeven aan iedere technieker om 2euro als drankvergoeding op zijn pointageblad te vermelden, en dit voor iedere gewerkte dag.

21 juni 2011: Actie met de EWC

Op 21 juni 2011 hebben we tijdens de Europese Ondernemingsraad een actie gedaan om de Europese directie van Otis te laten weten dat het ontslag van onze hoofdafgevaardigde, Ronald, geheel onterecht is! Tijdens deze actie kregen we de steun van de leden van de EWC. Bedankt aan de leden van de EWC van jullie steun. ( Thanks to de members of the EWC for your support!)

25 maart 2011: Incentieven

Deze week hebben de arbeiders hun incentieven gekregen. Zoals elk jaar zorgt dit voor wrevel en ontgoocheling bij de arbeiders. We betreuren dat dit elk jaar voor spanningen zorgt en eisen dat de directie hun onredelijk incentievenbeleid herziet! We werken allemaal hard en veel voor Otis en wensen hiervoor een gelijke behandeling!!!

15 maart: info

Tijdens de ondernemingsraad van 15 maart heeft de directie ons mede gedeeld dat, eind april, de directeur van Otis België de firma zal verlaten.

15 maart: De arbeiders uit de liftensector luiden de alarmbel.


Afgevaardigden van het FGTB/MWB hebben, met ondersteuning van de kameraden van het ABVV-Metaal  Vlaams-Brabant, de aandacht willen vestigen op de problematiek van aanwervingen en opleiding in de liftensector. Om die redenen hebben zij een ontmoeting geëist met de werkgeversorganisatie Agoria op 15 maart 2011.
De wettelijke richtlijnen bedoeld  om  tegemoet te komen aan de steeds strengere maar helaas onontbeerlijke veiligheidsnormen, zullen ,in een nabije toekomst, de verplichting tot modernisatie met zich meebrengen.
Met deze vooruitzichten, vragen wij een aanwerving van voldoende personeel alsook een degelijke opleiding voor hen.
Een aanwervingpolitiek gekoppeld aan een opleiding voor allen en tevens een herwaardering van de sector leveren de nodige garanties voor  een langdurig bestaan van de ondernemingen en hun werknemers.
De lifttechnici maken zich ongerust omdat de toenemende eisen aan technische kennis en de verhoogde werkdruk niet wordt  gecompenseerd door een stijging aan gevormd personeel. Dit brengt met zich mee dat op korte termijn het ”veiligheidsgebeuren”  beboet wordt.
Wij hebben deze bezorgdheden  overgemaakt aan de vertegenwoordigers van Agoria zodat ze aan de betrokken directies worden doorgegeven.

8 en 9 maart: Syndicale actie.

Om ons eisenpakket kracht bij te zetten voerden wij op 8 en 9 maart syndicale acties te Groot-Bijgaarden. Na een verkennend gesprek met de personeelsdirectrice hebben we onze acties tijdelijk opgeschort. Wij verwachten door het gesprek een positieve doorbraak van onze eisen. Klik HIER om ons pamflet te bekijken.

3 maart 2011: Actie Agoria

Op 3 maart hebben we, met het ABVV-Metaal-Vlaams Brabant, een actie gedaan bij Agoria. We hebben onze eis om onze hoofdafgevaardigde Ronald te reintegreren herhaald. Klikt hier om het pamflet te lezen. Binnenkort hernemen we ook onze acties op het bedrijf.

 

1 Februari 2011

Tijdens onze actie te Oostkamp heeft de directie gepoogd om de ondernemingsraad te laten doorgaan zonder de leden van het ABVV en zonder de secretaris van de ondernemingsraad hiervan te verwittigen. Wij betreuren deze houding en zetten onze acties in de regio's stop om verder actie te voeren op de hoofdzetel.

31 januari 2011

Beste vrienden,

De directie heeft ons vandaag medegedeeld dat ze definitief bij haar standpunt blijft aangaande Ronald zijn ontslag. Wij betreuren deze beslissing en voeren verder deze week acties met een algemene staking op vrijdag waar iedereen welkom is. Intussen kunnen jullie Ronald steunen op onze facebookgroep "Steun Ronald!/Soutenez Ronald!"

 

28 januari 2011

Beste vrienden,

Vandaag hebben we een goed gesprek gehad met de directie. We hebben nogmaals gevraagd om het ontslag van Ronald, onze hoofdafgevaardigde, ongedaan te maken. De directie nam nota van deze vraag. Maandag zal ze hierop een definitief antwoord geven. In afwachting op een positief antwoord schorten we onze acties op.

27 januari 2011

Beste Vrienden,

Ook morgen zullen we staken uit protest wegens het ontslag van onze hoofdafgevaardigde. Tot dan op de parking!

26 januari 2011

Beste vrienden,

Vandaag heeft de directie beslist om een einde te stellen aan mijn contract bij de firma Otis. Het was voor mij een eer en genoegen om al de voorbije jaren samen met de ABVV-militanten te strijden voor de arbeiders.Mijn oprechte dank aan alle arbeiders die bij de sociale verkiezingen hun vertrouwen schonken aan de ABVV delegatie.

Vriendelijke groeten,
Ronald

26 januari 2011

Vandaag werd onze hoofdafgevaardigde ontslagen wegens "vertrouwensbreuk". We roepen op tot staking morgen...Tot dan op de parking!

 

24 januari 2011

Beste Vrienden,

In deze mail onthullen wij gebeurtenissen bij Otis die wij als vakbondsvertegenwoordigers ABVV niet kunnen aanvaarden. Deze zaken zijn gekend door de directie maar ze geven er geen gevolg aan .
Morgen zal uit ongenoegen een spontane actie gevoerd worden door de militanten van het ABVV-metaal Otis.

Eerste feit:
    
Tijdens de staking van juli 2010 heeft de directie een 2-daagse verblijf geboekt aan de kust, meer bepaald Knokke.Tijdens die dagen hebben zij met geld van OTIS op de roulette gespeeld in het casino van  Knokke.  
Deze uitgave werd als onkosten in de boekhouding ingeschreven. Wij zijn zeer teleurgesteld dat ,terwijl arbeiders op de sociale zetel actie voeren om een kleine verhoging van de maaltijdcheque en een verhoging van de drankverhoging te bekomen, de directie geld verspilt op kansspelen en dan nog in tijden van crisis.
Dit is NIET ETHISCH. Het voltallig personeel moet ingelicht worden over deze feiten zoals gebeurd is bij het ontslag van een werkleider in Geel.

Tweede feit:

Enige tijd geleden heeft een werkleider bevolen aan een jonge arbeider ,om tijdens de werkuren, een aansluitkabel voor elektriciteitsvoorziening aan de eigen woning van de werkleider te installeren. De kabel werd aangeschaft via een werkbon geleverd door de werkleider,dus op kosten van OTIS. De arbeider moest na het aansluiten zorgen voor de keuring en hiervoor 100€  voorschieten. Ondertussen heeft die arbeider de firma verlaten omdat pesterijen zijn gestart toen hij dreigde die zaken aan het licht te brengen. Tot op heden heeft de directie geen gevolg gegeven aan die zaak wegens te weinig bewijslast.
Dit is NIET ETHISCH .Deze zaak moet grondig onderzocht worden en het voltallig personeel moet ingelicht worden.

Derde feit: 

Een paar maanden geleden heeft een werkleider zich verdoken opgesteld om een arbeider met ziekteverlof te bespieden. Hij heeft zonder toelating het privé-domein van de arbeider betreden, door de vensters naar binnen gegluurd en dan aangeklopt en de arbeider geïntimideerd. Dit is een zware inbreuk op de privacy van een personeelslid ,machtsmisbruik door de positie als leidinggevende en tevens een inbreuk op de ethische code van OTIS. Tot op heden werd de werkleider niet verontrust. De ABVV-delegee die deel uitmaakt van de ploeg en die voor deze feiten een actie voerde wordt niet meer toegelaten op de werkvergaderingen en de directie heeft eenzijdig besloten om de delegee volledig af te zonderen van zijn collegas door hem over te plaatsen naar een andere provincie.

Vriendelijke groeten,
ABVV-team OTIS

 

 

 

Foto's