CPBW

 

 

                    Site français |

Menu

CPBW

Het CPBW – kortweg Preventiecomité – vroeger bekend als Comité voor Veiligheid en Gezondheid, is een overlegorgaan, net zoals de Ondernemingsraad. Niet te verwarren met Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk: die leveren een service aan het bedrijf.

Het CPBW bestaat uit een afvaardiging van de werkgevers – die is aangeduid, en een van de werknemers verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Beide afvaardigingen tellen evenveel leden: paritaire samenstelling. Geen raad zonder een voorzitter en een secretaris. Tel daarbij deskundigen, met enkel een raadgevende stem. Op uitnodiging - en mits onderlinge toestemming – kunnen mensen van buiten het CPBW deelnemen aan een vergadering.

Het werkterrein van het CPBW is de veiligheid en gezondheid van de werknemers – dus het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten – en ook het milieu binnen en buiten de onderneming.

Het CPBW beslist over een beperkt aantal aangelegenheden. Onder meer over de preventieadviseur van de Interne Dienst (minimumprestaties, aanstelling, vervanging) en van de Externe Dienst (vervanging adviseur). Verder richt het CPBW een ‘beperkte afvaardiging’ op, een mobiele brigade voor noodgevallen.


Het CPBW controleert:
- de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk;
- de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan en het Jaarlijks Actieplan (JAP);
- het milieubeleid van de werkgever;
- de werkzaamheden van de Interne en Externe Dienst voor Preventie. Verder spoort het CPBW risico's op. Het CPBW moedigt ook een beter beleid en uitvoering ervan aan.

Het CPBW geeft advies over:
- het jaarlijks Actieplan (JAP): de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan;
- over de keuze, aankoop, onderhoud van beschermingsmiddelen;
- ook over de samenstelling van de Interne Dienst en de taakverdeling tussen de Interne en Externe Dienst voor Preventie verleent het Comité advies, en over de opdrachten die aan de Externe Dienst worden toevertrouwd.

Elk privé bedrijf met gemiddeld vijftig of meer werknemers moet een CPBW oprichten.

Voet Jozef - 0476.28.06.68
Lanckmans Christophe - 0475/39.90.51
Demetser Jelmer - 0470/88.29.70
Ivanov Christian - 0476/28.06.56

Lanckmans Stefaan - 0475/65.08.77
De Pauw Glenn - 0470/88.04.81

 


Foto's