Ondernemingsraad

 

 

                     Site français |

Menu

Ondernemingsraad (OR)

De OR is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het economische, financieel en personeelsbeleid van de onderneming.

De OR bestaat uit een afvaardiging van de werkgevers – die zijn aangeduid, en een afvaardiging van de werknemers verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Beide afvaardigingen tellen evenveel vertegenwoordigers. De OR is dus een paritair overlegorgaan. Er is een voorzitter en een secretaris.

De OR beslist over het reglement van interne orde van de OR, de inhoud van het arbeidsreglement, de jaarlijkse vakantie en de betaalde feestdagen, het beheer van sociale kassen, de collectieve planning van betaald educatief verlof, bepaalde procedurekwesties inzake sociale verkiezingen, de criteria van afdanking en heraanwerving, de voordracht van de bedrijfsrevisor. Goedkeuring gebeurt bij eenparigheid.

De OR mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen. Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal initiatieven. De OR moet de toepassing van de sociale en industriële wetgeving controleren. Ook krijgt de OR informatie, bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de financiële toestand van het bedrijf (EFI).

De OR controleert de toepassing van de sociale en industriële wetgeving. Onder meer: steun voor investeringen, tewerkstelling, opleiding, …

De wet verplicht de werkgever de OR om advies te vragen voor onder meer: het onthaal van nieuwe werknemers, opleidingsplannen, collectief ontslag, invoering van nieuwe technologieën, aanvullende pensioenregeling, tijdelijke contracten en interims, bedrijfsvervoerplannen. Advies vragen betekent niet advies volgen.

Een privé bedrijf met honderd of meer werknemers moet een OR oprichten.

De OR is het orgaan bij uitstek om als vakbond inbreng te hebben in het beleid van de onderneming.

Lanckmans Christophe - 0475/39.90.51
Vankerk Désiré - 0476/30.41.95

Luis Fernandez - 0476/28.06.37

Fabrice D'Hooghe - 0476/80.05.12


Foto's