FM-04

 

 

                    Site français |

Menu

FM-04

Document FM04 vanaf 2° maand ziekte

Er wordt een maandelijkse forfaitaire aanvullende vergoeding van respectievelijk € 77,00 bij een voltijdse dienstbetrekking en € 38,50 bij een deeltijdse dienstbetrekking (bruto) toegekend voor maximum 11 maanden, aan de arbeid(st)ers die ziek worden terwijl ze tewerkgesteld zijn door een werkgever, die ressorteert onder het PC111.
Vanaf 01.01.2008 worden de bedragen verhoogd van € 77,00 naar € 80,00 voor een maand in voltijds regime en van € 38,50 tot € 40,00 in deeltijds regime

Voorwaarden:

- minstens 15 dagen anciënniteit in de onderneming

- de arbeid(st)er ontvangt de primaire vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

- het gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen werd door de werkgever betaald

- het betreft geen arbeidsongeval of een beroepsziekte

Aanvraag:

- De werkgever die de arbeid(st)er tewerk stelt dient een kaart van rechthebbende (FM04 na voltijdse dienstbetrekking,FM44 na deeltijdse dienstbetrekking) aan te vragen bij het Regionaal Bureau waaronder hij ressorteert.

- Het Regionaal Bureau van het FBZMN zal aan de arbeid(st)er de voornoemde kaart overhandigen.

- Deze kaart is geldig vanaf de maand waarin de eerste werkelijk door de mutualiteit betaalde ziektedag valt en dit na het verstrijken van de 30 kalenderdagen gewaarborgd maandloon, met dien verstande dat het recht op de eerste forfaitaire aanvullende maandvergoeding ten vroegste kan ingaan de maand volgend op de maand waarin de eerste effectieve ziektedag (= eerste dag van het gewaarborgd loon) valt.

- Het maximum aantal maanden recht is elf maanden.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalinginstellingen, ABVV Metaal (CMB), ACV Metaal (CCMB), ACLVB en ISD Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 Brussel (= uitbetalinginstelling, enkel voor niet gesyndiceerde arbeid(st)ers). De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalinginstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond, indien ze gesyndiceerd zijn.


 


Foto's